fbpx

หวายที่นำมาสานเป็นตะกร้า กระเป๋า ภาชนะ หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ จะแยกเป็น 3 ส่วน  คือ ผิวหวาย ไส้หวาย หวายเส้น

1 ผิวหวาย คือการนำส่วนที่เป็นผิวด้านนอกของหวายมาสาน มีลักษณะเป็นเส้นแบนๆ

2 ไส้หวาย คือการนำเส้นหวายด้านในที่นำผิวหวายออกแล้วมาจักให้เป็นเส้น แล้วเลียดเส้นให้ออกมาเป็นเส้นเท่าๆ กัน อธิบายง่ายๆ คือ นำหวายทั้งเส้นมาเอาผิวด้านนอกออกเหลือแต่ไส้ด้านในหวายเพื่อให้ได้เส้นขนาดที่ต้องการและมีขนาดเท่ากันกันทั้งเส้น

3 หวายเส้น คือเป็นหวายทั้งเส้นที่ยังคงมีผิวหวายอยู่ แต่มีการขัดหรือเกลาให้เปลือกและหนามของหวายออกไปแล้ว

ซึ่ง การใช้งานของแต่ละส่วนของหวายขึ้นอยู่กับแบบและขนาดของชิ้นงานที่จะสาน
ถ้าชิ้นงานเป็นขนาดเล็ก ส่วนมากจะใช้ไส้หวายมาทำ เพราะหวายเส้นที่ยังมีผิวหวายอยู่จะเส้นใหญ่ จะนำสานใบเล็กๆ ค่อนข้างยาก
***รายละเอียดที่เขียนขึ้นมานี้ (พร้อมรูปประกอบ) ทางมายมูนพยายามจะใช้ภาษาง่ายๆ ในการอธิบาย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจกับวัตถุดิบที่นำมาสาน